Disclaimer

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i ÅR Packaging Group AB ("Bolaget") i USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Börsintroduktion

Information och dokument som finns på denna del av webbplatsen utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapperna i USA. Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen ("Värdepapperna") får inte säljas i USA utan registrering hos [United States Securities and Exchange Commission] eller utan tillämpning av ett undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"). Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva Värdepapperna. Alla eventuella Värdepapper som säljs i USA kommer enbart att säljas till kvalificerade investerare (som definierat i Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A.

Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan eller Australien att förvärva Värdepapperna.

Viss informationen och vissa dokument som finns på denna del av webbplatsen, annat än prospektet som upprättats enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet") och som godkänts av Finansinspektionen, är marknadsföring och utgör inte ett prospekt under Prospektdirektivet. Investerare bör inte teckna sig för Värdepapper förutom baserat på den information som finns i prospektet.

I en EES-medlemsstat (annan än Sverige) som har implementerat Prospektdirektivet, är informationen och dokumenten som finns på denna del av webbplatsen endast avsedda för, och endast riktade till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och i andra jurisdiktioner kan endast vissa kategorier av personer tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av Värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan eller Australien, och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår av ovan.