Hero image

FUTECO – vår specialiserade innovationsverkstad

FUTECO: Framtid, teknik och ekologi. Den här plattformen är ledstjärnan som vägleder vår forskning och utveckling. Vårt innovationslabb står under en centraliserad och effektiv ledning och drar nytta av hela koncernens samlade kompetens. Utifrån projektkrav kan vi ta in experter på allt från digitalisering, optimering av leveranskedjan och processer till barriär- och materialvetenskap, tryckefterbehandling och mycket annat. 

Vårt innovationslabb är indelat i sex undergrupper som vi använder för att analysera marknadstrender och validera nya koncept i samarbete med kunder: 

Vi säkrar relevant utveckling för våra kunder 

Våra kunder och konsumenternas krav utgör kärnan i innovationsarbetet i vår forskning och utveckling. Vi bevakar och studerar viktiga drivkrafter på marknaden för att förstå vad våra kunder behöver och ha bra koll på framtida trender. Alla våra nya koncept testas enligt fyra megatrender för att säkerställa marknadsrelevans för våra kunder: 

Anpassade produkter, tjänster och förpackningar

Vi beaktar den ökande övergången till e-handel, kundanpassade lösningar, digitalisering och uppkoppling i form av internet of things (IoT).

Hållbara förpackningar

Vi har ett kontinuerligt fokus på att minska negativ miljöpåverkan i hela leveranskedjan, med bland annat nya lösningar som ger högre grad av återvinning, förnybara källor och biologisk nedbrytning.

Hög effektivitet och optimering av leveranskedjan 

Kvalitet står i centrum för allt vi tillverkar, och vi strävar efter att utveckla högpresterande lösningar som kan tillverkas med befintlig utrustning för att erbjuda skalbarhet och snabb lansering.

Lagstiftning och föreskrifter

Vi säkerställer att nuvarande och kommande förordningar följs, såsom det europeiska direktivet om plast för engångsbruk och Green Deal, samt lagstiftning på nationell nivå, regler från certifieringsorgan från tredje part och stora aktörer inom industrin.